Jesteś tutaj:

KONKURSY 2014/2015

 

      
KONKURS
 „NAJLEPSZE HASŁO PROMUJĄCE SZKOŁĘ”


I.  Konkurs  przeznaczony jest dla  uczniów  ZS nr 9 w Tychach.

II.   Organizatorem konkursu jest pani Aleksandra Gralak.

III.   Cele konkursu:
Promowanie  szkoły w środowisku lokalnym.

IV . Założenia i przebieg konkursu:
Poprzez zorganizowanie konkursu pragniemy zaktywizować środowisko szkolne i lokalne do działań na rzecz promocji szkoły. Konkurs jest przeznaczony dla wsz
ystkich klas ZS nr 9. Każda z klas poświęca jedną lekcję na stworzenie swojego hasła, a po weryfikacji każdy z wychowawców przesyła go  organizatorowi na skrzynkę służbową. W ten sposób organizator umieszcza hasła wszystkich klas na szkolnym fb i od tego momentu rozpoczyna się głosowanie.

V. Termin konkursu:
Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch turach:
1. od 11.05 do 15.05 – klasy tworzą hasła i przesyłają je do organizatora
2. od 18.05 do 25.05 – głosowanie na fb
Ogłoszenie wyniku: Święto Szkoły 30.05.2015r.

VI. Przewidziane nagrody:
Klasa, której hasło otrzyma najwięcej polubień otrzymuje nagrodę dyrektora, a samo hasło zostanie umieszczone na banerze szkolnym,  tuż przy logo, na papierze firmowym, ulotkach, gadżetach, itp.

VII. Warunki
Wszyscy uczniowie szkoły powinni zostać zapoznani z niniejszym regulaminem konkursu.
Uczniowie przystępują do konkursu na zasadzie dobrowolności. Nad przebiegiem konkursu będzie czuwać Komisja Konkursowa, w  której skład wchodzą:  dyrektor  Wojciech Rerich, wicedyrektor dyrektor Barbara Cabrera -Ziobro i Katarzyna Pietrusińska.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas  obchodów Święta Szkoły, tj. 30.05.2015r.

VIII. Komisja konkursowa
Komisję Konkursową powołuje Organizator konkursu.
Za przebieg konkursu odpowiedzialny jest Organizator konkursu.

IX.  Uczestnik konkursu wyraża zgodę na udostępnienie swojego wizerunku i danych osobowych.

X.  Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Organizator: Aleksandra Gralak

 
 
POMAGANIE MASZ WE KRWI
Konkurs plastyczny dla uczniów klas 4-6 SP oraz klas 1-3 G7

 

I. Organizator: Elwira Pasternak i Joanna Szarowicz.

 

II. Cele konkursu:

 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni uczniów,
 • popularyzowanie wśród uczniów wiedzy o honorowym krwiodawstwie,
 • uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka.

 

III. Warunki uczestnictwa:

 • konkurs jest skierowany dla uczniów klas IV-VI SP oraz Gimnazjum,
 • każdy uczeń może wykonać jedną pracę w formie plakatu,
 • tematyka: „Pomoc masz we krwi”,
 • technika prac – dowolna, forma płaska,
 • format prac plastycznych A3.

 

IV. Karta informacyjna:

 • praca zawiera: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, szkoła,
 • imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę.

 

V. Termin i miejsce składania prac do 25.05.2015 roku: Zespół Szkół nr 9,
ul. Zgrzebnioka 45, 43-100 Tychy, pokój nauczycielski, sekretariat.

 

VI. Wyniki konkursu, nagrody:

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 26.05.2015 roku i zamieszczone na stronie internetowej szkoły www.zs9.pl. Laureaci konkursu zostaną zaproszeni na Festyn szkolny - 30.05.2015r., podczas którego otrzymają nagrody i pamiątkowe dyplomy. Jury wybierze prace, które zostaną wyeksponowane na wystawie w szkole.
 

VII. Uwagi dodatkowe:

 • Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone nie będą podlegały ocenie.
 • Prace przechodzą na własność organizatorów.
 • Przekazanie prac na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na publikację pracy wraz z danymi z karty informacyjnej.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Joanna Szarowicz, Elwira Pasternak

 
 
POWIATOWY KONKURS CZYTELNICZY DLA KLAS DRUGICH

"JUŻ PIĘKNIE CZYTAM"

CELE KONKURSU

 • Doskonalenie umiejętności cichego i głośnego czytania ze zrozumieniem.
 • Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z twórczością dla dzieci.
 • Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.
 • Wdrażanie uczniów do autoprezentacji w warunkach konkursowych.

MIEJSCE I ORGANIZATOR KONKURSU

 •  Zespół Szkół nr 9,  Szkoła Podstawowa nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Jerzego Ziętka w Tychach, ul. Zgrzebnioka 45, tel. /fax 32 219 66 58

TERMIN REALIZACJI

 • 27.05.2015r.  godz. 10.00

UCZESTNICY

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 • Każdy uczestnik konkursu przygotowuje jeden wybrany tekst do prezentacji, otrzymany od organizatora. Czas prezentacji ok. 1min.
 • Uczestnicy przynoszą pióro i kredki.
 • Opiekunowie dostarczają oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka.

KRYTERIA OCENY

 • Wyrazistość czytania.
 • Płynność.
 • Bezbłędność.
 • Intonacja.
 • Rozumienie tekstu.

PRZEWIDYWANE NAGRODY

 • Dyplomy dla każdego uczestnika.
 • Nagrody książkowe.
 • Podziękowania dla nauczycieli.

PRZEBIEG KONKURSU

Godz. 10.00 – Powitanie uczestników konkursu.

I  ETAP - Głośne czytanie przygotowanego wcześniej tekstu. Czas prezentacji – do 1 min.

II  ETAP -Ciche czytanie ze zrozumieniem - karta pracy.

III   ETAP- Głośne czytanie wylosowanego tekstu, ustne odpowiadanie na pytania dotyczące przeczytanego tekstu.

ZAKOŃCZENIE - Poczęstunek, ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów oraz nagród książkowych.

Janina Labryga, Halina Stanisławska, Urszula Pełka

SZKOLNY KONKURS CZYTELNICZY
„JUŻ PIĘKNIE CZYTAM”

CELE KONKURSU

- Doskonalenie umiejętności cichego i głośnego czytania ze zrozumieniem
- Kształtowanie wrażliwości estetycznej przez kontakt z twórczością dla dzieci
- Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych
- Wdrażanie uczniów do autoprezentacji w warunkach konkursowych

MIEJSCE

Zespół Szkół nr 9 w Tychach - czytelnia szkolna

TERMIN REALIZACJI: 21.05.2015r. 

Klasy pierwsze: 1 godz. lekcyjna
Klasy drugie: 3.godz. lekcyjna
Klasy trzecie: 2.godz. lekcyjna

UCZESTNICY

Uczniowie klas I-III
Każda klasa może zgłosić trzech uczestników

 

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

Każdy uczestnik konkursu przygotowuje tekst do prezentacji otrzymany od organizatora. Czas prezentacji ok. 1min.
Uczestnicy przynoszą pióro i kredki.

KRYTERIA OCENY

 Poprawność, wyrazistość, płynność (technika czytania)
 Interpretacja przygotowanego tekstu, zrozumienie czytanego tekstu

 

CZAS TRWANIA KONKURSU: 1 godz. lekcyjna dla każdego poziomu

ORGANIZATORZY KONKURSU: Janina Labryga, Halina Stanisławska, Urszula Pełka

PRZEWIDYWANE NAGRODY: dyplomy dla każdego uczestnika, nagrody książkowe

 

PRZEBIEG KONKURSU:

Konkurs czytelniczy przebiega na 3 poziomach: klasy I,  klasy II oraz klasy III i składa się z trzech etapów:

I  ETAP: Głośne czytanie przygotowanego wcześniej tekstu (tekst dostępny dla komisji). Czas prezentacji – do 1 min.

II  ETAP: Ciche czytanie ze zrozumieniem - karta pracy.

III ETAP: Głośne czytanie wylosowanego tekstu, ustne odpowiadanie na pytania dotyczące przeczytanego tekstu

J. Labryga

   
ZOSTAŃ MISTRZEM SAVOIR-VIVRE`U

Samorząd Uczniowski informuje, że 24 kwietnia 2015 roku na amfiteatrze szkolnym  w godz. 9.50 - 10.35 odbędzie się konkurs Zostań Mistrzem Savoir - Vivre`u.
 

Przewodniczący klas IV - VI zgłaszają po 2 reprezentantów pani Iwonie Szczepanek do 20 kwietnia 2015 roku. 

Uczniowie powinni przygotować oryginalne nakrycia głowy, które również będą podlegały ocenie.

                                                     

 E.Gembka, I.Szczepanek, A.Pustelnik

 
 
V EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO
Małgorzata Musierowicz – Jeżycjada
OPIUM W ROSOLE

Cele konkursu:
• Rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury.
• Sprawdzenie umiejętności czytania ze zrozumieniem na poziomie semantycznym oraz zapamiętywania faktów.
• Popularyzacja wartościowej literatury dla  młodzieży.

 
Regulamin konkursu:
• W konkursie mogą wziąć udział chętni uczniowie z klas 4-6 szkoły podstawowej.
• Szkołę reprezentują 3 osoby (zachęcamy do przeprowadzenia szkolnych eliminacji konkursu).
• Każdy zespół przygotowuje portret wybranej postaci z przeczytanej książki - praca plastyczna powinna być malowana farbami na arkuszu szarego papieru (50 x 70 cm). Imię i nazwisko  prezentowanej postaci powinno się znaleźć na odwrocie arkusza.

UWAGA! Pracę plastyczną należy dostarczyć do 15.05.2015 roku do biblioteki Szkoły Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. J. Ziętka w Zespole Szkół nr 9 w Tychach przy ul. Zgrzebnioka 45, 43-100 Tychy.
Przykładowe zadania, z którymi będą się zmagać uczniowie:
a)  rozwiązywanie testów  dotyczących przeczytanej pozycji i biografii autorki(załącznik nr1 oraz  http://www.musierowicz.com.pl/oautorce-kwe.html);
b)  rozpoznawanie bohatera po opisie;
c)  wyjaśnianie mądrości życiowych wypowiadanych przez różne postacie;
d)  łączenie bohaterów w pary;
e)  wyjaśnienie znaczenia tytułu;
f)  przedstawienie w formie scenicznej wylosowanego fragmentu powieści.
• Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, laureaci dodatkowo nagrody książkowe, a opiekunowie podziękowania.
• Wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik nr 2) należy przesłać do 14 maja 2015 roku na jeden z adresów  mailowych: [fuck spamers]    lub [fuck spamers]    /> • Wymagana jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczniów (załącznik nr 3), dostarczona w dniu konkursu.
• Przewidziano kolejne edycje konkursu w latach następnych.

   TERMIN KONKURSU: 
   20 maja 2015 r. godzina 9.00

   MIEJSCE:
Miejskie Centrum Kultury w Tychach, ul. Bohaterów  Warszawy 26

   ORGANIZATOR:
Miejskie Centrum Kultury i Szkoła Podstawowa nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. J. Ziętka w Zespole Szkół nr 9 w Tychach, ul Zgrzebnioka 45.
 
W związku z ograniczonymi możliwościami lokalowymi o uczestnictwie w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Organizatorzy: Halina Stanisławska, Ewa Gembka i Anna Mądry
 
 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ŚWIETLICOWYM KONKURSIE PLASTYCZNYM
ILUSTRACJA DO OPOWIADANI WALDEMARA CICHONIA

 
Cele konkursu:
 • rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury,
 • rozwój kreatywności, twórczości.
   
Warunki uczestnictwa:
 • Konkurs jest skierowany do uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej,
 • Uczestnicy wykonują indywidualną pracę plastyczną będącą ilustracją opowiadania Waldemara Cichonia.
 • Każdy uczestnik może oddać kilka prac.
 • Format prac plastycznych nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3.
 • Technika wykonania prac dowolna .
 • Na odwrocie pracy należy umieścić następujące dane: imię i nazwisko autora, klasa; tytuł zilustrowanego opowiadania.
 • Jury oceniając prace weźmie pod uwagę: samodzielność wykonania, estetykę wykonania.
 • Prace będą ocenianie w grupach wiekowych: 4-,5-,6-latki, klasy I-III, klasy IV-VI.
 • Decyzja jury jest niepodważalna.
 • Przekazanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu konkursu oraz przekazaniem praw autorskich Organizatorowi i publikacji tych prac na stronie internetowej szkoły: www.zs9.pl
 • Dane osobowe uczestników konkursu zostaną wykorzystane tylko w celu wyłonienia zwycięzców i przekazania nagród.
 • Prace prosimy składać w świetlicy do poniedziałku tj. 27.04.2015 r. 
 • Wyniki konkursu i nagrody rozda sam autor opowiadań, podczas spotkania w świetlicy szkolnej 30.04.2015r.
   
Organizator konkursu: Elżbieta Krzyżanowska
 
KONKURS PLASTYCZNY DLA OP I KLAS 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ
POD HASŁEM POMAGANIE MASZ WE KRWI

I. Organizator: mgr Ewa Jezierska

II. Cele konkursu:

 • kształtowanie kreatywności i wyobraźni uczniów,
 • popularyzowanie wśród uczniów wiedzy o honorowym krwiodawstwie
 • odwoływanie się do nieprzemijających wartości życia


III. Warunki uczestnictwa:

 • konkurs jest skierowany dla uczniów klas I-III, oddziału przedszkolnego
 • każdy uczeń może wykonać jedną pracę
 • tematyka: „Pomoc masz we krwi”
 • technika prac: plakat
 • format prac plastycznych nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3.
 • każda praca powinna zawierać następujące informacje:
 • imię i nazwisko autora, wiek, klasa;
 • imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę;

IV. Termin i miejsce składania prac do 30.03.2015 roku pokój nauczycielski;
  
V. Wyniki konkursu, nagrody:
Jury wybierze  trzy prace, które zostaną wyeksponowane  w szkole. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły www.zs9.pl


VI. Uwagi dodatkowe:

 • Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone  nie będą brane pod uwagę.
 • Prace przechodzą na własność organizatorów i będą wystawnie w Szkole Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Jerzego Ziętka w Zespole Szkół nr 9 w Tychach.

E. Jezierska

XIII MIĘDZYPOWIATOWY TURNIEJ ZESPOŁÓW SZKOLNYCH W AEROBIKU

 

Serdecznie zapraszam reprezentacje wszystkich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w XIII MIĘDZYPOWIATOWYM TURNIEJU ZESPOŁÓW SZKOLNYCH W AEROBIKU organizowanym przez naszą szkołę 29 kwietnia 2015 roku o godz. 10.00 w Miejskiej Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego w Tychach.

 

Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej przy muzyce, zasad „fair play”, wspaniałej zabawy oraz wdrażanie do zdrowego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego.
                                        

REGULAMIN

Anna Klimczyk-Kijas

ŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY
”Najpiękniejsza maska karnawałowa”
Organizator konkursu:
Świetlica działająca w Szkole Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Jerzego Ziętka w Tychach.

Cele konkursu:

 • rozwijanie wyobraźni uczniów oraz zdolności artystycznych,
 • prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej.
Zasady konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów zapisanych do świetlicy szkolnej.
2. Uczestnicy konkursu wykonują samodzielnie maskę karnawałową
3. Maski będą oceniane według następujących kryteriów:
 • oryginalność,
 • wkład własny,
 • pomysłowość,
 • estetyka.
4. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas maskowego balu karnawałowego w świetlicy 25.01.2014r.
 
Zapraszamy
Organizator konkursu:świetlica szkolna

Ewelina Błaszczuk

 
Świetlicowy konkurs recytatorski
 „Moi dziadkowie”

Organizator konkursu

Świetlica Szkoły Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. J. Ziętka w ZS nr 9 Tychach

Cele konkursu:

 • rozwijanie zdolności recytatorskich,
 • zainteresowanie uczniów poezją,
 • zachęcanie do występów na scenie,
 • prezentacja umiejętności uczniów,
 • dbałość o kulturę słowa,
 • uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

​Zasady uczestnictwa:

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów zapisanych do świetlicy.

 • Każdy uczestnik prezentuje jeden utwór poetycki tematycznie związany z Dniem Babci i Dniem Dziadka.

 • Zgłoszenia do konkursu należy kierować do świetlicy szkolnej do poniedziałku 19 stycznia 2015r.

 • Konkurs odbędzie się 21 stycznia w godz. 13.40-14.30 w świetlicy.

 • Uczestników oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora.

 • Komisja dokona oceny wg następujących kryteriów:

   dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
-    interpretacja tekstu,kultura słowa,
-    ogólny wyraz artystyczny
   (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój).

 

Organizator konkursu:
Elżbieta Krzyżanowska

 
Szkolny konkurs plastyczny
                               pt. ”Anioł na szczęście”

Organizator konkursu: SP 40 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół nr 9  w Tychach 
 

Cele konkursu:

 • rozwijanie wyobraźni uczniów oraz zdolności artystycznych,
 • prezentacja i popularyzacja ekspresji plastycznej wśród uczniów.

Zasady konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ZS nr 9.
 2. Uczestnicy konkursu wykonują indywidualne prace plastyczne związane

z tematem w formie płaskiej lub przestrzennej, techniką dowolną (prace wykonane    plasteliną nie będą brały udziału w konkursie).

 1. Każda praca konkursowa powinna zawierać:
  • imię i nazwisko autora,
  • wiekklasa.
 2. Prace będą oceniane według następujących kryteriów:
 • oryginalność pracy,
 • pomysłowość,
 • estetyka,
 • wiek:
 • oddział przedszkolny,
 • klasy I- III,
 • klasy IV-VI,
 • gimnazjum.

5.  Termin dostarczenia prac do pani Eweliny Błaszczuk: do 14.11.2014 r.

 1. Wyniki konkursu ogłoszone będą do 20.11.2014 r.
 2. Dyplomy i narody dla zwycięzców wręczone zostaną podczas bożonarodzeniowej uroczystości szkolnej.
 3. Wszystkie anioły zostaną przekazane na kiermasz podczas imprezy w „Dobrym TTONie być Aniołem”. Dodatkową nagrodą dla I miejsca jest udział pracy w aukcji podczas kiermaszu.
 4. Zgłoszenie prac do konkursu wraz z imieniem i nazwiskiem autora jest równoznaczne
  z przekazaniem praw autorskich oraz pracy na rzecz Organizatora.

Zapraszamy

Koordynatorzy:
Elwira Pasternak
Ewelina Błaszczuk

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

5 listopada 2014 r. po raz pierwszy w naszej szkole odbyła się Ogólnopolska Olimpiada z języka angielskiego.  Wzięło w niej udział 10 uczniów klas 4-6.  Uczestnicy konkursu musieli zmierzyć się z testem wielokrotnego wyboru. Test był bardzo trudny z uwagi na fakt, że  jedna odpowiedź, dwie, trzy lub wszystkie mogły być poprawne. Zakładano również, że żadna z odpowiedzi mogła nie być poprawna.
 

Trzem uczennicom: Gabrieli Czapskiej (5a), Aleksandrze Palce (6a) oraz Wiktorii Żelaznej (6a) udało się uzyskać tytuł laureata.Serdecznie im gratulujemy! Trzymamy kciuki za kolejne sukcesy!

Agnieszka Szczęsna

PALMA PIERWSZEŃSTWA

 skierowany jest do uczniów klas IV–VI Szkoły Podstawowej oraz klas I-III Gimnazjum

 

Konkurs ten służyć ma:

- idei pobudzania świadomego uczestnictwa społeczności uczniowskiej w życiu szkoły;

- integracji wszystkich uczniów i wzmacniania poczucia współodpowiedzialności za atrakcyjność szkoły;

- uczeniu pasji społecznikowskiej i aktywności społecznej;

- kształtowaniu umiejętności pracy grupowej i współdziałania;

- zachęcaniu uczniów do pracy nad sobą;

- stworzeniu warunków do efektywnej nauki i stymulowania rozwoju ucznia.

 

W konkursie biorą udział zespoły klasowe, które rywalizują ze sobą w kilku dyscyplinach, czego efektem jest zdobywanie punktów za:

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

×