Jesteś tutaj:

KONKURSY 2017/2018

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU - JUŻ PIĘKNIE CZYTAM - DLA KLAS 1 – 3


CELE KONKURSU

• Doskonalenie umiejętności cichego i głośnego czytania ze zrozumieniem
• Kształtowanie wrażliwości estetycznej przez kontakt z twórczością dla dzieci
• Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych
• Wdrażanie uczniów do autoprezentacji w warunkach konkursowych

 

MIEJSCE
•  Szkoła Podstawowa nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach - biblioteka szkolna

 

TERMIN REALIZACJI
• 22.05.2018r. 
• Klasy pierwsze: godz. 8.30 – 9.30
•  Klasy drugie: godz. 9.30 – 10.30
• Klasy trzecie: godz. 10.30 – 11.30

 

UCZESTNICY
• Uczniowie klas I-III
• Każda klasa może zgłosić trzech uczestników

 

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
• Każdy uczestnik konkursu przygotowuje tekst do prezentacji otrzymany od organizatora. Czas prezentacji ok. 1min.
• Uczestnicy przynoszą pióro i kredki.

 

KRYTERIA OCENY

• Poprawność
• Wyrazistość
• Płynność (technika czytania)
• Interpretacja przygotowanego tekstu
•  Zrozumienie czytanego tekstu

 

ORGANIZATORZY KONKURSU
• Janina Labryga
• Halina Stanisławska
• Urszula Pełka

 

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
• Przygotowanie tekstów do czytania z czasopism dziecięcych oraz kart pracy do cichego czytania ze zrozumieniem
• Przygotowanie pomieszczenia
• Przygotowanie dyplomów
• Zakup nagród dla uczestników

 

PRZEWIDYWANE NAGRODY
• Dyplomy dla każdego uczestnika
• Nagrody książkowe dla laureatów

 

PRZEBIEG KONKURSU
Konkurs przebiega na trzech poziomach: kl.I,  kl.II,  kl.III, składa się z trzech etapów.
Powitanie uczestników konkursu.
I  ETAP
Głośne czytanie przygotowanego wcześniej tekstu (tekst dostępny dla komisji). Czas prezentacji – do 1 min.
II  ETAP
Ciche czytanie ze zrozumieniem - karta pracy.
III   ETAP
• Głośne czytanie wylosowanego tekstu
• Ustne odpowiadanie na pytania dotyczące przeczytanego tekstu

 

ZAKOŃCZENIE
• Ogłoszenie wyników
• Wręczenie dyplomów i nagród

J. Labryga

 

Szkolny Konkurs kaligraficzny „Mistrz pięknego pisania”

 

Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów klas edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach
 

Organizatorzy: Anna Klimczyk-Kijas, Urszula Pełka
 

Cele konkursu:
• Kształcenie umiejętności poprawnego pisania
• Pokonywanie własnych trudności
• Mobilizowanie uczniów do starannego i estetycznego pisania

 

W konkursie udział może wziąć 2 reprezentantów z klas I, II i III
 

Uczniowie oceniani będą w swoich kategoriach wiekowych
 

Termin i miejsce konkursu:

16.05.2018r. (środa), godz.8.45 - stołówka szkolna (uczniowie przynoszą własne narzędzia piśmiennicze)


                                           Anna Klimczyk-Kijas

 

 

Szkolny  konkurs na najstaranniej prowadzony zeszyt dla klas I- III
„Wzorowy zeszyt”


Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów klas edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr40 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach
 

Organizatorzy: Anna Klimczyk-Kijas, Urszula Pełka
 

Cele konkursu:
• wdrażanie do starannego prowadzenia zeszytów,
•  doskonalenie umiejętności kształtnego i czytelnego pisania,
• Pokonywanie własnych trudności i wiara we własne możliwości.

 

W konkursie udział może wziąć 2 reprezentantów z klas I, II i III
 

Uczniowie oceniani będą w swoich kategoriach wiekowych
 

Na ocenę prowadzonych zeszytów wpływają:
• staranność zapisów,
• estetyka pisma, wykonywanych obrazków, szlaczków,
• ogólne wrażenie.

 

Termin i miejsce składania zeszytów : 14.05.2018r. u organizatorów
                                                                                     

   Anna Klimczyk-Kijas

POMAGANIE MASZ WE KRWI

 

Zapraszamy do udziału w 4 edycji międzyszkolnego konkursu literacko-plastycznego, którego temat brzmi: Pomaganie masz we krwi
 

I Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do uczniów klas gimnazjalnych oraz uczniów klas IV-VII szkół podstawowych.

 

II Cele konkursu:
- rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania  sztuką komiksu,
- rozwijanie kreatywności i talentów,
- propagowanie idei niesienia pomocy innym.

 

III Zadania:
1. Należy przygotować komiks  ukazujący wydarzenia, w których bohater lub bohaterowie swoją postawą prezentują chęć niesienia pomocy lub pomoc innym w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.
2.  Format pracy -  arkusz papieru formatu  A3.
3. Na odwrocie strony powinna być dołączona metryczka zawarta w załączniku.

 

III Nagrody:
1. Laureaci pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca – gwarantowane nagrody rzeczowe i dyplomy.
2. Nagrody rzeczowe i dyplomy otrzymają również autorzy prac wyróżnionych.
3. Wszyscy uczestnicy oraz nauczyciele ich przygotowujący otrzymają podziękowania.

 

IV Komisja:
Prace będą ocenione przez komisję składająca się z nauczycieli przedmiotów artystycznych i polonistów.

 

V Kryteria oceny:
- zgodność z tematem,
- poprawność merytoryczna,
- poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna,
- umiejętność przedstawienia wydarzeń w formie charakterystycznej dla komiksu,
- walory artystyczne.

 

VII Przebieg konkursu:
1. Konkurs jest jednoetapowy.
2. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.
3. Prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych:
I grupa– uczniowie klas 4 – 6 szkoły podstawowej,                                                                   
II grupa – uczniowie klasy 7 szkoły podstawowej oraz 2 i 3 gimnazjum.
3. Do konkursu należy zgłaszać prace oryginalne, wcześniej niepublikowane i niezgłaszane w  innych konkursach.
4. Uczeń może zgłosić tylko jedną pracę.
5. Pracę należy wykonać i wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście do 18 maja 2018 roku.
Do pracy należy dołączyć oświadczenie o oryginalności i zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 1).
6. Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych autorów w celu wyłonienia zwycięzców, przyznania nagród i publikowania w materiałach dotyczących konkursu oraz do nieodpłatnego wykorzystania samych prac.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zgłoszonych prac. Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.
8. Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu.
9. Rozstrzygnięcie nastąpi do  w maju 2018 roku. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie organizatora. O dokładnym terminie powiadomimy drogą mailową. Informacja będzie dostępna również na stronie internetowej SP 40 w Tychach (sp40tychy.pl)
10. Wystawa pokonkursowa prac będzie trwała do 31 sierpnia 2018r. w SP nr 40 w Tychach, ul. Zgrzebnioka 45.
11. Osoby do kontaktu: Elwira Pasternak, Joanna Szarowicz, Barbara Orzechowska
12. Adres:   Szkoła Podstawowa nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Jerzego Ziętka ul. Zgrzebnioka 45, 43-100 Tychy, tel.(32) 219 66 58,  [fuck spamers]    
 
HARMONOGRAM

1. Luty/marzec: Opracowanie i rozesłanie regulaminu do szkół.
2. Do 11 maja 2018r. -  nadsyłanie prac.
3. 18 maja 2018r.- przygotowanie wystawy prac, obrady komisji konkursowej. Wysyłanie zaproszeń do laureatów.
4. 26 maja 2018r.- uroczyste wręczenie nagród i podsumowanie wyników.
5. 26 maja 2018r.- opublikowanie wyników oraz relacji z wydarzenia na stronie internetowej szkoły.

E.Pasternak

 

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI - KOCHAM CIĘ POLSKO

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie recytatorskim pod hasłem Kocham Cię Polsko.

 
Terminarz:
Zgłoszenie uczestników do 16 kwietnia 2018 roku, do pani Ilony Sokołowskiej
Dzień konkursu: 27 kwietnia 2018,
Godzina: 8.00 - 9.50,
Miejsce: sala teatralna

Cele:
- kształtowanie uczuć patriotycznych
- upowszechnianie polskiej poezji patriotycznej
- nauka zdrowej rywalizacji

 

Zasady:
- każda klasa typuje trzech uczestników
- każdy uczestnik przygotowuje recytację jednego wiersza na temat - Kocham Cię Polsko
- wiersz dla uczestnika wyszukuje i proponuje nauczyciel
- ocenie nie podlega gestykulacja, kostium czy rekwizyt
- uczniowie rywalizują ze sobą w kategoriach: klasa 1. klasa 2, klasa 3.
- zwycięzca każdej z kategorii będzie reprezentował naszą szkolę na konkursie międzyszkolnym - 10 maja 2018 roku w SP nr 18 w Tychach
- nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja w składzie :
  pani Anna Mądry, pani Halina Stanisławska, pani Iza Rudol

 

Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału, tym bardziej, że treści patriotyczne należą do priorytetów w programie wychowawczym.

I. Sokołowska

 

 

Wyniki konkursu Palma Pierwszeństwa
dla klas 1-3 SP w I półroczu roku szkolnego 2017/2018

 
Zakres prac: 1a 1b 1c 2a 2b 3a 3b 3c 3d
Aktualizowanie gazetek 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Strój galowy w dniach uroczystości szkolnych 6 6 6 6 6 6 6 4 5
Obuwie zmienne 8 8 8 8 8 8 6 4 8
Makulatura 4 9 5 3 10 11 10 5 7
Udział przedstawicieli klas w konkursach szkolnych 8 10 10 8 10 10 10 8 10
Udział w akcjach szkolnych 10 10 10 10 10 10 10 10 10
RAZEM: 46 53 49 45 54 55 52 41 50

J. Labryga

 

Szkolny konkurs plastyczny - ”Anioł na Szczęście”

 

Organizator konkursu:
SP-40 z Oddziałami Integracyjnymi  w Tychach 

Cele konkursu:
- rozwijanie wyobraźni uczniów oraz zdolności artystycznych,
- prezentacja i popularyzacja ekspresji plastycznej wśród uczniów
 
Zasady konkursu:
• Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 40 w Tychach ..
• Uczestnicy konkursu wykonują indywidualne prace plastyczne związane z tematem w formie płaskiej lub przestrzennej, techniką dowolną (prace wykonane plasteliną nie będą brały udziału w konkursie).
• Każda praca konkursowa powinna zawierać: imię i nazwisko autora, wiek, klasa.
• Prace będą oceniane według następujących kryteriów: oryginalność pracy, pomysłowość, estetyka, wiek (klasy I- III, klasy IV-VI, VII i gimnazjum).
• Termin dostarczenia prac do pani Eweliny Błaszczuk: do 11.12.2017r.
• Wyniki konkursu ogłoszone będą do 12.12.2016r.
• Dyplomy i narody dla zwycięzców wręczone zostaną podczas bożonarodzeniowej uroczystości szkolnej.
• Wszystkie anioły zostaną przekazane na szkolny kiermasz świąteczny.
• Zgłoszenie prac do konkursu wraz z imieniem i nazwiskiem autora jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich oraz pracy na rzecz Organizatora.

Zapraszamy do udziału w konkkursie.

E. Pasternak

 

 KONKURS SZKOLNY DLA KLAS 1 – 3 „PALMA PIERWSZEŃSTWA”

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

×