Jesteś tutaj:

REGULAMIN RADY RODZICÓW

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

    Rada Rodziców, zwana dalej „Radą”, reprezentuje ogół rodziców uczniów.
    Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

§ 2

    Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole.
    Kadencja Rady trwa rok.
    W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji ze składu Rady ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady.
    Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu jawnym.

§ 3

Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco-doradczy.

II. Wybory do Rady.

§ 4

    Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.
    Rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie radę oddziałową.
    Rada oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż trzy osoby. O liczebności rady oddziałowej decydują rodzice danego oddziału.
    Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice uczniów danego oddziału. Jednego ucznia może reprezentować
    w wyborach tylko jeden rodzic.

§ 5

Wybory rad oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania.
Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do rady oddziałowej.

§ 6

Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.

§ 7

    Rada oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawiciela Rady Rodziców szkoły.
    Na wniosek rodziców uczestniczących w zebraniu, przedstawiciela rady oddziałowej do Rady Rodziców szkoły może wybierać ogół rodziców uczestniczących w zebraniu, w głosowaniu tajnym, spośród wybranych członków rady oddziałowej.

§ 8

    Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu rady i zwołanie pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków Dyrektora.
    Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów.

III. Władze Rady

§ 9

Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

§ 10

    Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.
    Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
    Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.
    Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.

IV. Posiedzenia Rady

§ 11

    Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie rzadziej niż trzy razy w roku.
    Poza terminami ustalonymi w harmonogramie posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący, powiadamiając członków Rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania siedmiodniowego terminu.
    Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego.

§ 12

    Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego.
    Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego.
    W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
    Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady.

§ 13

    Posiedzenia Rady są protokołowane.
    Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady.

V. Podejmowanie uchwał

§ 14

    Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
    W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

§ 15

Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

VI. Prawa i obowiązki członków Rady

§ 16

    Członkowie Rady mają prawo:
        do dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne lub dotyczącymi spraw personalnych,
        do wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły,
        do udziału w głosowaniach (na równych prawach) dotyczących wszystkich decyzji podejmowanych przez Radę.

2. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach Rady.

VII. Fundusze Rady

§ 18

Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły.

§ 19

Pisemne wnioski o środki z funduszu rady mogą składać:

    Dyrektor,
    Rada Pedagogiczna,
    Samorząd Uczniowski.

§ 20

    Rada ma wydzielone konto bankowe.
    Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada poprzez dwie upoważnione osoby: przewodniczącego i skarbnika.

VII. Postanowienia końcowe

§ 21

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

×