Jesteś tutaj:

REKRUTACJA 2018/2019

Szanowni Państwo. Pełna informacja o kryteriach rekrutacji do wszystkich przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/19 jest opublikowana na stronie http://www.oswiata.tychy.pl
 
 
Szanowni rodzice przyszłych pierwszoklasistów.
Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji do klasy pierwszej
szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019

 

OBOWIĄZEK SZKOLNY

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej od września 2017 roku spełnianie obowiązku szkolnego obejmuje wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2011), natomiast dzieci 6-letnie mogą od września 2018 roku zostać uczniami szkoły podstawowej jeśli odbyły roczne przygotowanie przedszkolne.

 

ZAPISY DO SZKÓŁ OBWODOWYCH
Jeżeli chcecie Państwo zapisać dziecko do szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka, wystarczy że wypełnicie Państwo elektroniczny formularz ZGŁOSZENIA dostępny na tej stronie MCO i złożycie
go w sekretariacie Państwa szkoły obwodowej. 
Dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

 

Zapisu do szkoły obwodowej należy dokonać w dniach

od 1 marca do 15 marca 2018 roku

 

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

 

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziału integracyjnego lub specjalnego nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzic/opiekun prawny dziecka z orzeczeniem powinien zgłosić się bezpośrednio do szkoły, którą jest zainteresowany.

 
Jeśli chcecie Państwo zapisać dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału ogólnodostępnego, należy mieć na uwadze, że dziecko takie bierze udział w rekrutacji na ogólnych zasadach. Można również dokonać zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej.
 
 
ZAPISY DO SZKÓŁ SPOZA OBWODU

Przy zapisach do szkoły podstawowej obowiązuje rejonizacja, co oznacza, że szkoły podstawowe przyjmują dzieci zamieszkujące w ich obwodzie. Istnieje jednak możliwość zapisania dziecka do szkoły pozaobwodowej, w przypadku gdy starsze rodzeństwo już do niej uczęszcza.

 

Rejonizacja nie obowiązuje przy zapisie dziecka do klasy I następujących szkół:

· Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19

· Szkoła Muzyczna

· Oddział usportowiony klasy pierwszej w wybranej szkole podstawowej

 

W przypadku dysponowania przez szkoły podstawowe wolnymi miejscami po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodach szkół  kandydaci wezmą udział w postępowaniu rekrutacyjnym w oparciu o kryteria określone w Uchwale Rady Miasta Tychy nr XLIV/723/18 z dnia 25 stycznia 2018 roku.

 

Aby zapisać dziecko do szkoły poza obwodowej należy:

 

wypełnić elektroniczny formularz WNIOSKU i złożyć go w sekretariacie szkoły wpisanej na pierwszym miejscu w terminie od 19 do 23 marca 2018 roku.

 

We wniosku można wskazać od 1 do 3 szkół, w kolejności zgodnej z preferencjami. Przyjęcie dziecka do wybranej szkoły spoza obwodu będzie uzależnione od liczby wolnych miejsc w tej szkole oraz spełniania przez dziecko kryteriów rekrutacji.

 

Kryterium  - Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły/ oddziału przedszkolnego/przedszkola w zespole - liczba punktów: 10 pkt

Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie gwarantuje przyjęcia dziecka do wybranej szkoły.

 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 11 kwietnia 2018 roku do godz. 15:30

 

Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych Rodzice/Opiekunowie prawni kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia do szkoły  podstawowej potwierdzają w szkole wolę uczęszczania w terminie do 13 kwietnia 2018 roku do godz. 15:00

 

W przypadku nie zakwalifikowania się dziecka do żadnej z wybranych szkół, należy zalogować się ponownie do systemu, wydrukować ZGŁOSZENIE do szkoły obwodowej i niezwłocznie złożyć go w sekretariacie szkoły obwodowej, gdzie dziecko ma zagwarantowane miejsce.

 

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 16 kwietnia 2018 r.

 

TERMINY REKRUTACJI:

 

Etap rekrutacji

Termin

Przyjmowanie ZGŁOSZEŃ od rodziców kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły

od 1 marca do 15 marca

Przyjmowanie WNIOSKÓW o przyjęcie do szkoły od rodziców kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

19 marca – 23 marca

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, jeżeli przyjęcie do danego oddziału tego wymaga. do 6 kwietnia 2018
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

11 kwietnia do godz. 15:30

Potwierdzenie przez Rodziców /Opiekunów prawnych dziecka woli uczęszczania do wybranej szkoły podstawowej. do 13 kwietnia do godz. 15:00
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 16 kwietnia do godz.10:00
 

 POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE 

w oparciu o Zarządzenie Prezydenta Miasta Tychy nr 0050/35/18 z dnia 29 stycznia 2018 roku.


 
Postępowanie uzupełniające prowadzone w przypadku dysponowania
wolnymi miejscami w szkole podstawowej
 

    1.  

Otwarcie systemu dla rodziców - składanie Wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami

od 24 do 26 kwietnia 2018                                       

 2.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

15 maja 2018 roku
do godz. 12:00

 3.

Potwierdzanie woli uczęszczania

do 17 maja 2018 roku
do godz. 15:00

4.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 
18 maja 2018 roku
do godz. 14:00
 

UWAGA !  W przypadku braku dostępu do Internetu / braku możliwości wydruku…
… można wypełnić ręcznie odpowiedni druk (Wniosek – do szkół spoza obwodu lub Zgłoszenie – do szkoły obwodowej) lub skorzystać ze specjalnego info kiosku w siedzibie Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach przy al. Piłsudskiego 12, II piętro.

 

 
 
 
 
REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
w Szkole Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach
 
21 LUTEGO 2018 - 7 MARCA 2018
 

WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W REKRUTACJI

O przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w SP na rok szkolny 2018/2019 mogą ubiegać się dzieci w wieku 3 – 6 lat zamieszkałe na terenie miasta Tychy.

Aby ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy wypełnić elektroniczny formularz na stronie https://przedszkola-tychy.nabory.pl lub wypełnić ręcznie wniosek o przyjęcie, który można pobrać w dowolnej placówce. Można wybrać maksymalnie 3 placówki, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności. Wniosek wydrukowany z systemu elektronicznego lub wypełniony ręcznie wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza) w terminie od 21 lutego do 7 marca 2018 roku.

 

TERMINY 

 

Etapy rekrutacji

Termin

Składanie wniosku o przyjęcie wraz z załącznikami

21 lutego 2018 -
7 marca 2018

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

16 marca 2018 
godz. 9.00
Potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata woli uczęszczania do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowe 16 - 21 marca 2018 do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

22 marca 2018
do godz. 15.00

 

4. ZASADY REKRUTACJI.

1. Do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 40 przyjmowane są dzieci  4 i 5-letnie. W pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci objete obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego t,j. pięcioletnie, które rozpoczną naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2017/2018.

 

2. Rekrutacja do oddziału przedszkolnego odbywa się drogą elektroniczną poprzez platformę uruchamianą przez organ prowadzący w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

 

3. Rekrutacja odbywa się w terminach podanych w zarządzeniu dyrektora placówki dotyczącym postępowania rekrutacyjnego na dany rok szkolny.

 

4.  Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego w placówce pierwszego wyboru wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. Wniosek można pobrać ze strony internetowej MCO w Tychach bądź bezpośrednio w placówce.

 

5. Odmowa przedłożenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4 jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w rekrutacji. Natomiast odmowa dostarczenia innych dokumentów pozbawia możliwości korzystania z pierwszeństwa przyjęcia określonego w kryteriach naboru.

 

6. Wnioski złożone po terminie, niekompletne lub wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.

 

7. Do wniosku należy dołączyć oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna potwierdzające spełnianie kryteriów zawartych we wniosku.

 

8. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji rodzic dziecka zobowiązany jest do podpisania umowy w sprawie świadczenia usług przez oddział przedszkolny na dany rok szkolny, w terminie wyznaczonym przez dyrektora placówki.

 

9. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:
1) zarejestrowanie kandydata w systemie elektronicznego naboru;
2) weryfikacja wniosków przeprowadzana przez Komisję Rekrutacyjną powołaną zarządzeniem dyrektora placówki;
3) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego, poprzez umieszczenie jej w widocznym miejscu
w siedzibie szkoły;
4) potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata woli uczęszczania do oddziału przedszkolnego;
5) ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych;
6) postępowanie odwoławcze;
7) postępowanie uzupełniające następuje w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji oddziały przedszkolne dysponują nadal wolnymi miejscami.

 

10. Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Tychy.

 

11. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w pkt 10, niż wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym przeprowadza się I etap postępowania rekrutacyjnego, w którym brane są pod uwagę nastepujące ustawowe kryteria rekrutacji na I etapie wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe , (Dz. U z 2017 r. poz. 59)

 

KRYTERIA

LICZBA PUNKTÓW

WYMAGANE DOKUMENTY / OŚWIADCZENIA

1) wielodzietność rodziny kandydata

100 pkt

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

2) niepełnosprawność kandydata

100 pkt

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) - składane w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

100 pkt

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

100 pkt

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

100 pkt

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

100 pkt

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, akt zgonu, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka - składane w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata oraz w każdym z powyższych przypadków oświadczenie o nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą

100 pkt

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.) - składany w oryginale lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

Wszystkie oświadczenia dołączone do wniosku muszą zawierać klauzulę: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach dołączanych do niniejszego wniosku, potwierdzających spełnianie zaznaczonych kryteriów.

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może również zwrócić się z wnioskiem do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o weryfikację spełniania kryteriów ustawowych nr 1 i 6 poprzez udostępnienie informacji z bazy danych MOPS lub w drodze wywiadu, o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

 

W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie zaznaczonych kryteriów oraz w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji przez MOPS przyjmuje się, że kandydat nie spełnia danego kryterium

 

12. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego i wystąpienia niemożności wyboru kandydatów, gdyż ich liczba przekracza liczbę miejsc, komisja przeprowadza dla tej grupy II etap postępowania rekrutacyjnego.

 

13. W II etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się kryteria uzgodnione przez dyrektora placówki z Prezydentem Miasta Tychy. Są to kryteria wynikające z wynikające z Uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w Tychach oraz liczby punktów za te kryteria i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania poszczególnych kryteriów.

 

Nr

KRYTERIUM

LICZBA
PUNKTÓW
WYMAGANE DOKUMENTY / OŚWIADCZENIA

1

Kandydat objęty obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego

12 pkt

kopia decyzji dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka kandydat, w sprawie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego lub zaświadczenie z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o wszczętej procedurze w sprawie wydania opinii o odroczeniu, przy kandydowaniu dziecka siedmioletniego i starszego

2.

Kandydat, którego oboje rodziców pracuje lub studiuje w systemie dziennym

6 pkt

a)zaświadczenie z zakładu pracy lub kopia innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie; b)wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej; c)zaświadczenie o pobieraniu nauki w trybie stacjonarnym lub inny dokument potwierdzający pobieranie nauki w tym trybie.

Na potwierdzenie spełnienia kryterium przez oboje rodziców należy złożyć jeden z tych dokumentów dla każdego z rodziców z osobna, a w przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko wystarczające jest przedłożenie jednego z tych dokumentów.

3
 
Kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu, edukację szkolną w tej samej szkole, zespole szkolno-przedszkolnym
 
3 pkt oświadczenie zawarte we wniosku

4

kandydat, dla którego wybrane przedszkole jest przedszkolem położonym najbliżej miejsca jego zamieszkania

2 pkt

oświadczenie zawarte we wniosku

 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania:

a) kryterium nr 1 - kopia decyzji dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka kandydat, w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego lub zaświadczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o wszczętej procedurze w sprawie wydania opinii o odroczeniu, przy kandydowaniu dziecka ośmioletniego i starszego;

b) kryterium nr 2:

- zaświadczenie z zakładu pracy lub kopia innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie,

- wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej,

- zaświadczenie o pobieraniu nauki w trybie stacjonarnym lub inny dokument potwierdzający pobieranie nauki w tym trybie.

Na potwierdzenie spełnienia kryterium nr 4 przez oboje rodziców należy złożyć jeden z tych dokumentów dla każdego z rodziców z osobna, a w przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko wystarczające jest przedłożenie jednego z tych dokumentów.

c) Dokumentem potwierdzającym spełnianie pozostałych kryteriów, jest wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2017/2018 wraz z zawartymi w nim oświadczeniami składanymi pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

5. POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

Postępowanie uzupełniające prowadzone będzie w szkole w przypadku dysponowania wolnymi miejscami.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

×