Jesteś tutaj:

REGULAMIN SU

Regulamin Samorządu Uczniowskiego
 
              Szkoły Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi
im. gen. Jerzego Ziętka w Tychach

Podstawa prawna:

Samorząd uczniowski, działający w Szkole Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach im. gen. Jerzego Ziętka działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 IX 1991 r. (Dz.U. z 1991 r., nr 95, poz. 425), Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z dnia 20 listopada 1989r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 1673), statutu szkoły oraz niniejszego regulaminu.

 Regulamin zawiera :

1. Postanowienia ogólne.
2. Organy samorządu uczniowskiego.
3. Opiekunowie samorządu uczniowskiego.
4. Dokumentacja samorządu uczniowskiego.
5. Przepisy końcowe.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

W Szkole Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach działa samorząd uczniowski zwany dalej „Samorządem”.

§2

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

§3

Regulamin samorządu jest zgodny ze statutem szkoły.

§4

Rada samorządu wybierana jest przez uczniów w demokratycznych wyborach.

§5

Celem działania samorządu jest :

a/ uczenie demokratycznych form współżycia,
b/ kształtowanie pozytywnych postaw społecznych,
c/ uczenie odpowiedzialności moralnej, rozumienia odrębności przekonań, tolerancji.

§6

Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczące prawa do:

a/ zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią , celem i stawianymi wymaganiami,
b/ jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c/ rozwijania swoich zainteresowań,
d/ korzystania z przywilejów wynikających z tradycji uczniowskich,
e/ wydawania gazetki szkolnej
f/ nauki zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny,
g/ wyboru lub zmiany opiekuna samorządu.

§7

Samorząd broni praw uczniowskich, czuwa nad przestrzeganiem przez nich obowiązków.

§8

Samorząd może wydać opinię dotyczącą pracy danego nauczyciela i przedstawić ją dyrektorowi szkoły. Może to jednak nastąpić tylko wówczas, kiedy z wnioskiem o taką opinię wystąpi dyrektor szkoły.

§9

W przypadku stwierdzenia, że końcowa ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję w skład której komisji wchodzi również przedstawiciel samorządu uczniowskiego.

§10

W celu właściwego rozpoznania sytuacji i problemów nurtujących uczniów, samorząd może przeprowadzić ankiety.

 

II. ORGANY SAMORZDU UCZNIOWSKIEGO

§11

Organami samorządu są:

a/ przewodniczący rady samorządu uczniowskiego,
b/ rada samorządu uczniowskiego,
c/ przedstawiciele rad klasowych,

§12

Kadencja organów samorządu trwa 1 rok szkolny.

§13

Prawo do udziału w zebraniu przedstawicieli rad klasowych mają wszystkie samorządy klas.

§14

Zebranie przedstawicieli rad klasowych zwoływane jest na wniosek:

a/ przewodniczącego samorządu,
b/ rady samorządu,
c/ co najmniej 1/5 uczniów szkoły,
d/ opiekunów samorządu.

§15

Do kompetencji zebrania przedstawicieli rad klasowych należy:

a/ prawo odwoływania organów samorządu lub poszczególnych osób, jeżeli nie wywiązują się z powierzonych im zadań,
b/ wybór nauczycieli na opiekunów samorządu,
c/ uchwalenie regulaminu samorządu,
d/ przedstawienie projektu prac samorządu,

§16

Zebranie przedstawicieli rad klasowych podejmuje decyzje w formie opinii i wniosków. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów.

§17

Przewodniczący samorządu uczniowskiego:

a/ reprezentuje samorząd wobec rady pedagogicznej i rady rodziców,
b/ kieruje pracą samorządu,
c/ może przewodniczyć zebraniu przedstawicieli rad klasowych,
d/ organizuje współdziałanie samorządu z radami klasowymi.

§18

Rada samorządu uczniowskiego składa się z 3 osób:

  • przewodniczącego,
  • 2 zastępców przewodniczącego,

§19

Zebrania rady samorządu zwołuje przewodniczący w porozumieniu z opiekunem samorządu.

§20

Rada samorządu:

a/ ma prawo zwołać zebranie przedstawicieli rad klasowych,
b/ opracować program prac samorządu,
b/ reprezentować opinię uczniów wobec rady pedagogicznej i rady rodziców,
c/ prowadzić bieżącą dokumentację prac rady samorządu.

§21

Uchwały rady, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy jej członków.

§22

1. Na czele rady stoi przewodniczący rady samorządu.
2. Do zadań przewodniczącego należy:
a/ realizacja programu prac samorządu,
b/ nadzór nad pracami sekcji ,
c/ reprezentowanie społeczności uczniowskiej wobec dyrekcji, rady pedagogicznej i poza szkołą, kontakty z przewodniczącymi klas.
3. Członkami rady są zastępcy przewodniczącego rady samorządu.
4. Do zadań zastępców należy:
a/ wspomaganie przewodniczących we wszystkich działaniach wynikających z jego funkcji.
b/ koordynowanie pracami swoich sekcji.

§23

1. Do realizacji swych zadań rada samorządu uczniowskiego powołuje sekcje.
2. Składy osobowe sekcji wynikają z potrzeb szkoły.
3. Powołane sekcje mogą mieć charakter stały /pracują cały rok / lub nadzwyczajny /doraźny/.
4. Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.
5. Do zadań sekcji należy:
a/ organizowanie działalności, do której została powołana.
b/ wybór i współpraca z opiekunem samorządu oraz współdziałanie z nauczycielami przedmiotów w zakresie zainteresowań sekcji.

 

III. OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§24

Pracę samorządu koordynują wybrani przez radę pedagogiczną 3 nauczyciele. Istnieje możliwość wyboru opiekunów samorządu przez uczniów.

§25

Kadencja opiekunów samorządu trwa 3 lata.

§26

1. Opiekunowie samorządu czuwają nad całokształtem prac samorządu.
2. Pośredniczą między uczniami a nauczycielami .
3. Doradzają i wspomagają inicjatywę uczniowską.
4. Zapobiegają konfliktom i pośredniczą w ich rozstrzyganiu na różnych płaszczyznach.

§27

Samorząd ma prawo wnioskować do dyrektora szkoły o zmianę opiekuna samorządu

 

IV. DOKUMENTACJA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§28

1. Regulamin samorządu.
2. Roczny plan pracy rady samorządu uczniowskiego.
3. Półroczne sprawozdania z działalności samorządu.
4. Zeszyt wpływów i wydatków.

§29

Sprawy wymagające współdziałania dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodziców
z samorządem uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.

§30

Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu oceniani negatywnie.

§31

Regulamin jest uchwalony w głosowaniu jawnym na walnym zebraniu uczniów.

§32

Walne zebranie uczniów w toku kadencji na wniosek uczniów może dokonać zmian lub uzupełnień regulaminu.

§33

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

 

V. PRZEPISY KOŃCOWE

§34

1. Wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności powyżej połowy osób uprawnionych do głosowania (50 % + 1).
2. Regulamin samorządu uczniowskiego jest dostępny dla wszystkich uczniów szkoły.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

×