Jesteś tutaj:

SPRAWDZIANY ZEWNĘTRZNE

SPRAWDZIAN W SZÓSTEJ KLASIE
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
TERMINY:

Termin sprawdzianu przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 1 rozporządzenia

 5 kwietnia 2016r. (wtorek)
- część 1. – język polski i matematyka – godz. 9:00
- część 2. – język obcy nowożytny – godz. 11:45

 

Dodatkowy termin sprawdzianu przeprowadzanego na podstawie § 47 ust. 3, § 49 ust. 1 oraz § 146 ust. 3 i 4 rozporządzenia – 2 czerwca 2016r. (czwartek)

- część 1. – język polski i matematyka – godz. 9:00
- część 2. – język obcy nowożytny – godz. 11:45

 

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną wyników i zaświadczeń do szkół:

- ze sprawdzianu przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu – 17 czerwca 2016r

 Wydanie zaświadczeń  24 czerwca 2016r.

 

Co należy wiedzieć o sprawdzianie?

Sprawdzian kompetencji uczniów klas VI kończy drugi etap edukacji.
Sprawdzian jest powszechny i obowiązkowy, a przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły. 
Obejmuje wiadomości i umiejętności ‎określone w wymaganiach ogólnych i szczegółowych w podstawie programowej kształcenia ‎ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch ‎pierwszych etapach edukacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego ‎nowożytnego.

 

Podstawę do przeprowadzenia sprawdzianu stanowią standardy wymagań egzaminacyjnych. Wykaz standardów powstał w wyniku wnikliwej analizy podstawy programowej kształcenia ogólnego dla pierwszego i drugiego etapu edukacyjnego.
Standardy pogrupowano w pięć ponadprzedmiotowych kategorii:
· czytanie
· pisanie
· rozumowanie
· korzystanie z informacji
· wykorzystywanie wiedzy w praktyce, w tym liczenie

 

Sprawdzian składa się z dwóch części:‎
•    część pierwsza – obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki, ‎
•    część druga – obejmuje zadania z języka obcego nowożytnego.

 

Szóstoklasista przystępuje do sprawdzianu z jednego z następujących języków: angielskiego, ‎francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ‎ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.‎

 

Obie części sprawdzianu są przeprowadzane jednego dnia. Część pierwsza trwa 80 minut, ‎a część druga – 45 minut. Poszczególne części sprawdzianu rozdzielone są przerwą. Każda ‎część sprawdzianu rozpoczyna się o godzinie określonej w harmonogramie ‎przeprowadzania sprawdzianu, który jest ogłaszany na stronie internetowej Centralnej ‎Komisji Egzaminacyjnej do 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, ‎w którym jest przeprowadzany sprawdzian.‎

 

Na sprawdzian uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku części pierwszej również przybory do ‎rysowania: ołówek, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz.

 
Na sprawdzianie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.
Nie wolno także ‎przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

 

INFORMACJE DLA UCZNIÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO SPRAWDZIANU

 

1. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 7 września 2015r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016.

KOMUNIKAT

 

2. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 7 września 2015r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na sprawdzianie, egzaminie gimnazjalnym oraz egzaminie maturalnym w 2016 roku.

KOMUNIKAT

 

Standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

 

Skala staninowa - średnie wyniki szkoły w latach: 2002-2014

 

Analiza sprawdzianu z 2015 roku - język polski

Analiza sprawdzianu z 2015 roku - matematyka

Analiza sprawdzianu z 2015 roku - język angielski

Analiza sprawdzianu z 2014 roku

Analiza sprawdzianu z 2013 roku

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

×