Jesteś tutaj:

RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), d) i e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO).
 

Administratorem danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Jerzego Ziętka w Tychach

 

Cel przetwarzania: przetwarzanie jest wymogiem ustawowym.
 

Podstawa prawna przetwarzania: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, art. 46 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
 

Odbiorcy danych: organy administracji publicznej, usługodawcy, którym zostaną zlecone usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, Miejskie Centrum Oświaty w Tychach.
 

Źródło danych: rejestr PESEL i rejestr mieszkańców.
 

Okres przechowywania danych: 50 lat arkusze ocen i 5 lat w przypadku pozostałych dokumentów od momentu ukończenia szkoły.
 

Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania przenoszenia danych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadku, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Danych osobowych nie przetwarza się w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu. 

Skutkiem niepodania danych jest brak możliwości realizacji zadań publicznych polegających na kształceniu.

 

Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych:
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail:
 
Prawo do wniesienia skargi:
każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.
 
 
Stosowanie monitoringu wizyjnego
 
 
1.  Budynki oraz tereny przyległe objęte są monitoringiem wizyjnym w celu ochrony osób i mienia, zgodnie art. 108a ustawy z dnia 14.12.2016r. Prawo Oświatowe.
 

2.  Nagrania monitoringu mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w sytuacji kiedy wykażą cel oraz podstawę do uzyskania danych.

 

3.  Czas przechowywania nagrań z monitoringu nie przekracza dziewięćdziesięciu dni.

 

4.  Osobom znajdującym się na nagraniach przysługują prawa określone w art. 15-22  RODO, w szczególności sprzeciwu oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA
      - przedszkole, szkoła, świetlica

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

×