Jesteś tutaj:

INFORMACJE

ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ DLA UCZNIÓW KLAS 8

Drodzy uczniowie klas 8, informujemy, iż zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu będą do odboiru w sekretariacie szkoły - 31 lipca 2020 roku w godzinach od 10.00  - 14.00.

 

Prosimy, obowiązkowo, zabrać ze sobą legitymację szkolną lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz maseczkę ochronną  - zakrywającą nos i usta.

 

WAKACJE

Drodzy uczniowie.

Życzymy Wam bezpiecznych, radosnych oraz pogodnych wakcji, a przede wszystkim takich, jakie sobie wymarzyliście...

Nauczyciele

ZASIŁEK SZKOLNY - 2019/2020

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2019 r. poz.1481 z późn. zm.) oraz Uchwała nr XXII/390/16 Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Tychy.

 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek lub z urzędu.

Wniosek o przyznanie zasiłku mogą złożyć:

 • rodzic,
 • inny przedstawiciel ustawowy ucznia
 • pełnoletni uczeń
 • dyrektor szkoły, kolegium, ośrodka

Ustawodawca dopuszcza także możliwość wszczęcia postępowania w przedmiocie przyznania zasiłku szkolnego z urzędu. Prowadzenie postępowania z własnej inicjatywy organu orzekającego w sprawie zasiłku szkolnego, jak również możliwość złożenia wniosku przez dyrektora szkoły daje szansę uzyskania pomocy tym uczniom, których rodziny nie podjęły odpowiednich kroków w celu uzyskania świadczenia.

 

 

Zasiłek szkolny stanowi pomoc incydentalną, nadzwyczajną inną niż stypendium szkolne. Podstawową okolicznością uzasadniającą ubieganie się o świadczenie w postaci zasiłku szkolnego jest wystąpienia zdarzenia losowego, które ma wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej ucznia. Zdarzeniami losowymi dającymi podstawę do przyznania zasiłku są:

 • śmierć rodzica lub opiekuna prawnego;
 • ciężki wypadek ucznia, powodujący uszczerbek na zdrowiu;
 • nagła lub nieuleczalna choroba ucznia lub rodzica;
 • klęska żywiołowa;
 • pożar, włamanie lub zalanie mieszkania;
 • utrata pracy przez rodzica;
 • inne okoliczności powodujące przejściowo trudną sytuacje ucznia i utrudniające naukę;

 

O zasiłek szkolny można ubiegać się do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.

 

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:

1) świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

 

Wysokość zasiłku szkolnego

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku powyżej 6 lat do ukończenia 18 lat, określonego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (stanowi to łącznie kwotę do: 5 x 124,00 złotych = 620 złotych).

Uwaga!

Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

 

Druk wniosku dostępny jest w siedzibie Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12 oraz na stronie www.oswiata.tychy.pl.

Osobą zajmującą się przedmiotową sprawą jest Pani Agnieszka Piszczek -  Inspektor Działu Organizacyjno–Administracyjnego Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach, tel. (32) 32 32 424, pok. 209

 

Załączniki:

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Szanowni Państwo. Przedstawiamy harmonogram odbioru świadectw przez uczniów – 26 czerwca 2020 roku.

 

Świadectwa rozdawane będą uczniom przez wychowawców klas z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

 

Uczniowie klas 4-8 - zabezpieczeni w maseczki ochronne - wchodzą do placówki odpowiednio przydzielonymi dwoma różnymi wejściami i wychodzą przydzielonymi dwoma różnymi wyjściami.

Wersja A:
wejście główne do szkoły – wyjście przez obiekty sportowe - korytarz przy dużej sali gimnastycznej.

Wersja B:
wejście od strony boiska szkolnego przy sali teatralnej, sali 27 – wyjście przy sali nr 21 – na końcu szkoły.

 

Osoby wchodzące do szkoły zobligowane są do zdezynfekowania rąk i poddania się pomiarowi temperatury.

Uczniowie wchodzą do szkoły zachowując bezpieczny dystans od siebie, a po odebraniu świadectwa bezzwłocznie udają się do wyznaczonego wyjścia.

 

 

Uczniowie klas 1-3 i OP - zabezpieczeni w maseczki ochronne - wchodzą do placówki odpowiednio przydzielonymi dwoma różnymi wejściami i wychodzą określonymi dwoma różnymi wyjściami.

Wersja A:
Wejście główne do szkoły drzwi prawe; wyjście przez obiekty sportowe - korytarz przy dużej sali gimnastycznej.

Wersja B:
Wejście główne do szkoły drzwi lewe; wyjście przez segment A1 na plac zabaw.

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - PROCEDURA

Procedura podczas egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w stanie zagrożenia epidemicznego w dniach: 16 - 18 czerwca 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Jerzego Ziętka w Tychach.

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA - SP40

Szanowni Państwo. W załączniku - po lewej stronie  - przedstawiamy listę ucznów przyjętych do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach w roku szkolnym 2020/2021 w ramach rekrutacji uzupełniającej.

 

DZIEŃ DZIECKA

Wszystkim naszym uczniom z okazji Dnia Dziecka życzymy
Samych dobrych chwil spędzonych w gronie rodziny,
Wiele radości, dużo słońca i domowego ciepła,
Samych miłych niespodzianek, ciekawych przygód,
Niech czas zabawy i beztroski trwa bez końca,
A wasze dzieciństwo niech jest najlepsze i trwa jak najdłużej.

                                                                                                                              Nauczyciele

 

 

PROCEDURY - KONSULTACJE, REWALIDACJA

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 40  z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. J. Ziętka w Tychach w stanie zagrożenia epidemicznego podczas organizacji zajęć dla uczniów w formie konsultacji oraz rewalidacji indywidualnej.

 

PROCEDURY - OPIEKA NAD UCZNIAMI KLAS 1-3

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa funkcjonowania  Szkoły Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Jerzego Ziętka w Tychach  w stanie zagrożenia epidemicznego podczas organizacji zajęć dla uczniów klas 1-3.

 

strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

×