Jesteś tutaj:

PROGRAMY

Realizowane w Szkole Podstawowej nr 40
z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. J. Ziętka w Tychach

 

Laboratoria Przyszłości to rządowy program skierowany do szkół i realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Jego głównym celem jest budowanie i rozwój kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.

W ramach tego projektu szkoły otrzymują od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia niezwykle przydatnego podczas rozwijania u dzieci i młodzieży umiejętności praktycznych, twórczego myślenia, umiejętności manualnych, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Niezwykle szybki rozwój technologiczny spowodował, że wszystkie te umiejętności są dziś ważniejsze, niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach.

Szkoła Podstawowa nr 40 została uhonorowana Certyfikatem Wiarygodności przyznawanym przez Kapitułę Programu - Wiarygodna Szkoła i znalazła się w elitarnym gronie polskich szkół podstawowych spełniających kryteria uzyskania wysokich wyników egzaminów zewnętrznych, zapewniania bezpieczeństwa uczniom i bogatej bazy materialnej. 

Kategoria Wiarygodna Szkoła Podstawowa jest Programem, który wyróżnia te szkoły podstawowe, które przede wszystkim spełniają wysokie standardy edukacyjne.

Synonimem uczestnictwa w Programie jest przyznawany Certyfikat Wiarygodności, który jest dowodem spełnienia powyższych kryteriów i potwierdzeniem właściwych standardów funkcjonowania szkoły.

W 2015 roku nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj formę" współorganizowanego przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.

Celem programu "Trzymaj formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

Program profilaktyki antytytoniowej „Nie pal przy mnie proszę” przeznaczony jest dla dzieci klas I – III szkół podstawowych. Program ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby przy nich palą.

Głownym celem projektu jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu.

Od kilku lat nasza szkoła uczestniczy w programie - "Owoce i warzywa w szkole" - głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym.

Program skierowany jest do dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz dzieci klas I-III szkoły podstawowej.

Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się świeże owoce i warzywa oraz soki. Otrzymują jabłka, gruszki, truskawki, borówki amerykańskie, marchewkę, słodką paprykę, rzodkiewki, pomidorki i kalarepę oraz soki owocowe i warzywne. Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego.

Dzieci nie tylko otrzymują porcje owoców i warzyw, ale również uczestniczą w działaniach edukacyjnych informujących o zaletach spożywania owoców i warzyw.

„Mleko w szkole” - jego celem jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.


W ramach programu dzieci i uczniowie spożywają mleko białe i mleko smakowe.

„Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” to ogólnopolski projekt systemowy Ministerstwa Edukacji Narodowej realizowany w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej od marca 2013 do czerwca 2015 roku.
 

Zasadniczym celem projektu było wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami, a także przedstawicielami środowisk społeczności lokalnych. Realizowany był przez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań. Ideą projektu było inspirowanie środowiska szkolnego do wdrażania dobrych praktyk w zakresie współpracy w placówkach, a także wprowadzenie trwałych zmian w postrzeganiu roli uczniów i rodziców w pracy szkoły.

„Nowatorska szkoła - nowa jakość w systemie doskonalenia nauczycieli” - projekt realizowany w ramach priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dzianie 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół”
 
OKRES REALIZACJI: 01.09.2013- 31.08.2014
 
Projekt „Nowatorska szkoła…” kierowany jest do nauczycieli tyskich placówek oświatowych, które dzięki przystąpieniu do projektu objęte zostaną wsparciem Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji. Wsparcie przede wszystkim polegać będzie na zdiagnozowaniu indywidualnych potrzeb jednostek oświatowych, a następnie stworzeniu Rocznego Planu Wspomagania placówki i objęciu szkoleniami odpowiadającymi na potrzeby danej jednostki.
 
Realizacja projektu ma za zadanie przyczynić się do podniesienia kwalifikacji i umiejętności poszczególnych nauczycieli oraz wpłynąć na wzrost jakości pracy szkoły, co przełoży się na uczniów i rodziców, dając szansę optymalnego rozwoju i lepszego zaspokajania potrzeb edukacyjnych i wychowawczych.
 

"Język obcy mniej obcy. Rozwój kompetencji językowych nauczycieli szkół i placówek oświatowych w Tychach". Projekt realizowany w ramach priorytetu IX PO KL 2007-2013, działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry oświaty.

Projekt skierowany był do nauczycieli publicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w Tychach, miał na celu poszerzenie posiadanych i zdobycie nowych kompetencji językowych, poprzez uczestnictwo w darmowych kursach językowych.

Dzięki możliwości nieodpłatnego przystąpienia do egzaminu międzynarodowego i otrzymania certyfikatu Projekt ten daje również możliwość, grupie nauczycieli, zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych.

Projekt "Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych" dąży do wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępnie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci poprzez indywidualizację procesu kształcenia.

Projekt zakłada organizację dodatkowych indywidualnych i grupowych zajęć specjalistycznych ukierunkowanych na zdiagnozowane dysfunkcje, bariery rozwojowe jak i uzdolnienia uczniów, które pomogą wyrównać szanse edukacyjne dzieci z tyskich szkół podstawowych. 

Program edukacyjny "Śniadanie daje moc", którego celem jest zwiększanie świadomości dzieci na temat zdrowego odżywiania się oraz roli śniadania w diecie każdego młodego człowieka.

Motto programu:

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu nasze dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień!

Inicjatorkami przystąpienia do programu były nauczycielki pracujące w świetlicy szkolnej - panie: Ewelina Błaszczuk, Elżbieta Krzyżanowska, Katarzyna Lamęcka i Sylwia Mikołajczyk.

Powołały one do życia Klub Śniadaniowy, w którym, w czasie zajęć edukacyjnych, przekazują najmłodszym cenne informacje, w oparciu o 12 zasad zdrowego odżywiania. Mówią o roli prawidłowego żywienia.

Nauczyciele pracujący w świetlicy pragną zachęcić wszystkich uczniów do zdrowego trybu życia.

Więcej informacji o programie znajdziecie Państwo na stronie www.sniadaniedajemoc.pl

Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy.
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych.

To projekt, który od 20 września 2010 roku był realizowany w naszej szkole, współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dzięki pozyskanym środkom poszerzyła się szkolna oferta zajęć dodatkowych dla uczniów. Głównym celem programu był rozwój kompetencji: matematycznych, naukowo-technicznych, przyrodniczych, informatycznych oraz językowych. Były prowadzone dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze likwidujące deficyty rozwojowe oraz dysproporcje w osiągnięciach edukacyjnych uczniów. W szkole pojawił się nowy sprzęt komputerowy i audiowizualny, mikroskopy, specjalistyczne pomoce do aktywacji percepcji dzieci z zaburzeniami sensorycznymi oraz wiele książek i multimedialnych programów komputerowych do zajęć. W czasie trwania projektu uczniowie mogli uczestniczyć w finansowanych z pieniędzy unijnych wycieczkach turystyczno-krajoznawczych oraz edukacyjnych.

Ocenianie Kształtujące i Szkoła Ucząca Się - program realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej przy współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, pod nazwą Ocenianie Kształtujące.

Szkoły uczestniczące w programie SUS wspólnie określają standardy dobrej i twórczej szkoły oraz wspierają się wzajemnie w podnoszeniu jakości pracy. Jesteśmy jedną z sześciu tyskich szkół, które przystąpiły do tego programu.

Na początku zorganizowaliśmy spotkania wszystkich grup zainteresowanych zmianą jakości pracy szkoły. Uczniowie - wspierani przez opiekunów samorządu szkolnego, rodzice – przedstawiciele klas, nauczyciele i inni pracownicy szkoły w trakcie 4 spotkań dyskutowali na temat mocnych stron i problemów szkoły. Wyłoniono wspólnie dwa obszary, w których zmiany będą korzystne dla wizerunku i funkcjonowania szkoły były to: efekty kształcenia i wychowania oraz nauczanie i uczenie się.

W obrębie tych obszarów sformułowaliśmy dwa cele, których realizacja wpłynie na poprawę pracy szkoły i atmosferę w niej panującą.
1. Dzięki wdrażaniu elementów OK uczniowie poprawiają wyniki nauczania.
2. Szkoła propaguje dobre wzorce zachowań.

"Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”- program finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, to największy projekt edukacyjny w Polsce.

Rządowy program - "Radosna Szkoła"- w którym udział zaskutkował wsparciem finansowym na pomoce dydaktyczne do miejsca zabaw w szkole.

Program "eTwinning". To edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w szkołach europejskich. Umożliwia nauczycielom i uczniom współpracę z innymi szkołami oraz prowadzenie wymiany informacji i materiałów do nauki.

„SZKOŁA SZANS. Wsparcie rozwoju uczniów przez stworzenie możliwości poszerzenia horyzontów.”


Projekt realizowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach SPO-RZL 8/2.1a/2006.

Działania w ramach projektu miały na celu wdrożenie programów rozwojowych szkół. W każdym programie zaplanowane były działania w trzech różnych obszarach merytorycznych: zapewnienie uczniom możliwości wyrównania szans edukacyjnych (zmniejszenie dysproporcji pomiędzy wsią a miastem), umożliwienie zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukację i wybór ścieżki zawodowej oraz współpraca szkoły z organizacjami i społecznością lokalną na rzecz rozwoju edukacji i aktywności obywatelskiej.

Tenis10 to program poświęcony dzieciom do ukończenia dziesiątego roku życia, stawiającym pierwsze kroki w tenisie.

Po raz pierwszy nasza szkoła przyłączyła się do Programu Insta.Ling. dla Szkół w zakresie języka angielskiego w klasach 6 oraz 2 gimnazjum.

 

Insta.Ling jest stroną WWW do nauki słówek języków obcych oraz ortografii języka polskiego. Nauczyciel przydziela słówka z przerabianego w szkole materiału, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają je w domu.

Nauczyciel i rodzice dostają szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a Insta.Ling dba, aby powtórki słówek były dostosowane indywidualnie do potrzeb ucznia. Uczestnictwo w Programie Insta.Ling dla Szkół daje bezpłatny dostęp do systemu dla nauczyciela, uczniów i rodziców. Nauka słówek tą metodą jest szybka i przynosi bardzo dobre efekty tym, którzy pracują systematycznie.

Więcej informacji o projekcie.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

×