9 KWIETNIA
 

Jeśli strajk będzie kontynuowany planowane zajęcia i lekcje w szkołach i przedszkolach nie odbędą się. W przypadku szkół i przedszkoli, w których nie wszyscy nauczyciele będą strajkować, dyrektor placówki zorganizuje, w miarę możliwości, zajęcia świetlicowe dla dzieci, których rodzice nie będą w stanie zapewnić opieki we własnym zakresie. Liczba dzieci, jaka będzie mogła uczestniczyć w zajęciach świetlicowych będzie uzależniona od liczby nauczycieli gotowych do pracy. Przyjęcie dziecka na te zajęcia będzie wymagało wcześniejszych uzgodnień z dyrektorem. Jednocześnie proszę o wyrozumiałość, jeśli spotkacie się Państwo z odmową przyjęcia dziecka na zajęcia. Decyzja taka będzie wynikała wyłącznie z troski o ich bezpieczeństwo, do zapewnienia którego niezbędni są opiekunowie. W szkołach ponadpodstawowych dodatkowe zajęcia dla młodzieży będą organizowane w zależności od liczby nauczycieli gotowych do pracy.

 

10 – 17 KWIETNIA
 

W szkołach podstawowych oraz szkołach z oddziałami gimnazjalnymi, dni przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego (10–12 kwietnia) oraz egzaminu ósmoklasisty (15-17 kwietnia) są dniami wolnymi od zajęć lekcyjnych (niezależnie od strajku). Nie strajkujący nauczyciele ze wszystkich tyskich szkół, będą zaangażowani do pracy w zespołach nadzorujących przebieg egzaminów. Zależy nam, aby umożliwić szkołom przeprowadzenie egzaminów podczas strajku. W związku z tym szkoły nie będą organizowały zajęć świetlicowych w dniach, kiedy odbywać się będą egzaminy gimnazjalne i ósmoklasisty.

W przypadku kontynuowania strajku przez nauczycieli po terminie egzaminów, czyli od 18 kwietnia, organizacja pracy szkół i przedszkoli będzie przebiegała podobnie jak 9 kwietnia.

W związku z tym, że liczba strajkujących nauczycieli może się zmieniać, możliwości organizacji zajęć świetlicowych czy dodatkowych zajęć dla młodzieży przez szkoły i przedszkola może ulegać zmianom. Proszę o bieżące śledzenie informacji na stronach internetowych szkół, przedszkoli oraz w dzienniku  elektronicznym.

Rodzice i opiekunowie prawni dzieci do 8 roku życia, w przypadku zamknięcia szkoły lub przedszkola mają prawo do 60 dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy i zasiłku opiekuńczego z ZUS. Osoby zatrudnione składają wniosek u pracodawcy, natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą w najbliższym oddziale ZUS. Więcej szczegółów na ten temat m.in. na stronie https://obywatel.gov.pl/zasilki-i-pomoc-finansowa/zasilek-opiekunczy-na-opieke-nad-zdrowym-dzieckiem-w-wieku-do-8-lat.

Dla dzieci powyżej 8 roku życia, wspólnie z instytucjami kultury i sportu przygotowaliśmy dodatkową ofertę bezpłatnych zajęć, których wykaz będzie zamieszczony na stronie szkół i przedszkoli oraz na stronie Urzędu Miasta Tychy (www.umtychy.pl) i Tyskim Portalu Oświatowym (www.oswiata.tychy.pl).

Zdaję sobie sprawę, że oferta ta nie zaspokoi wszystkich potrzeb związanych z opieką nad dziećmi. Mam jednak nadzieję, że chociaż częściowo zrekompensuje Państwu niedogodności związane z planowanym strajkiem nauczycieli. Jeszcze raz proszę o wyrozumiałość i zrozumienie tej trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy.

 

Dorota Gnacik

Dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach

Oferta miasta na czas strajku nauczycieli:

/files/files/Informacje/Oferta_miasta_na_czas_strajku_nauczycieli.xlsx